Cultuurwijzer.be zet sterk in op interactie met het onderwijs. Alleen op die manier kunnen we ons aanbod versterken. We willen de vinger aan de pols houden en werken in nauwe dialoog met al onze partners; directies, leerkrachten, coördinatoren, experten, … We wisselen onze expertise uit en leren graag van elkaar.

Tweemaal per schooljaar ontmoeten onderwijs en cultuur elkaar in het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs.

Overlegplatform Cultuur-Onderwijs

Alle stadsdiensten met een educatief aanbod en de cultuurgangmakers en directies van de scholen ontmoeten elkaar in Dendermonde in het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs.

Dit overleg komt sinds 2009 tweemaal per jaar samen met als doel:

  • een beter en gestructureerd overleg tussen de culturele diensten en de onderwijsinstellingen stimuleren
  • een ontmoeting met de cultuurgangmakers mogelijk maken. Als enthousiaste leerkrachten fungeren zij immers als culturele motor van hun school.
  • het culturele /educatieve aanbod beter ontsluiten en afstemmen op de specifieke behoeften van het onderwijs
  • de visie-ontwikkeling op vlak van cultuureducatie stimuleren zowel bij de culturele diensten als in het onderwijs
  • ondersteuning bieden m.b.t. beleid en acties rond cultuureducatie

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij dit overleg.